Newsletter

Jeśli jako pierwsza(y) chcesz dowiadywać się o kobiecych nowinkach - koniecznie zapisz się do naszego newslettera!

Regulamin dla firm

Tagi: regulamin, zasady, dla firm,

Definicje

Mojakosmetyczka.pl ? portal umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm według nazwy, branży lub obszaru działalności, prowadzony przez Dream Group z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 45, 63-200 Jarocin.

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Prezentacja - płatna forma promocji Firmy

Wpis - nieodpłatna forma promocji Firmy

Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w portalu Mojakosmetyczka.pl informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
  1. Zarejestrowanie Firmy w portalu polega na wypełnieniu przez zalogowanego użytkownika formularza znajdującego się pod adresem http://www.mojakosmetyczka.pl/pl/base/company/own-add/ oraz uzupełnienia danych po zalogowaniu. Zarejestrowanie firmy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z Mojakosmetyczka.pl na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku zmiany pakietu z bezpłatnego Wpisu na Prezentację postanowienia Regulaminu i umowa pomiędzyMojakosmetyczka.pl a Firmą zachowują moc bez konieczności ponownego potwierdzenia lub innej formy akceptacji Regulaminu.
  2. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca firmę oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.
  1. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
  2. Aktualizacji danych dokonuje sama Firma po zalogowaniu się na konto.
  1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze stylów CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi Mojakosmetyczka.pl.
  2. Postanowienie punktu powyższego nie uchybia prawom autorskim Firmy do wprowadzonych do bazy Mojakosmetyczka.pl danych.
  1. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy. Firma zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w Mojakosmetyczka.pl na stronach partnerskich Mojakosmetyczka.pl. Publikacja informacji o Firmie na stronach partnerskich Mojakosmetyczka.pl nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów ze strony Firmy.
  2. Firma oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią do Mojakosmetyczka.pl dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi Mojakosmetyczka.pl związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal Mojakosmetyczka.pl poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.
 2. Firma wyraża niniejszym zgodę na edycję przez Mojakosmetyczka.pl materiałów i danych wprowadzonych przez nią do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania portalu.
 3. Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. Mojakosmetyczka.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach portalu z każdą prezentacją lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji niespełniających wymogów.
 4. Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach portalu Mojakosmetyczka.pl, w katalogach oraz serwisach branżowych oraz na stronach partnerskich Mojakosmetyczka.pl. Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez Mojakosmetyczka.pl w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Mojakosmetyczka.pl.
 5. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez Dream Group, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  1. Firma rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.
  2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.
  3. W sytuacji, gdy portal Mojakosmetyczka.pl uzyska informację o naruszeniu przez Firmę postanowień punktów powyższych, Mojakosmetyczka.pl upoważnione jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 6. Zabrania się dodawania firmy do nieodpowiedniego działu portalu niezwiązanego z profilem jej działalności. Mojakosmetyczka.pl zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Firmy, do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji zamieszczonych w innych działach lub kategoriach, niż wynika to z ich treści lub profilu działalności firmy.
 7. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Firmą i jej ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji z portalu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Firmy.
 8. Zabrania się zamieszczania przez Firmę adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami Dream Group lub Firmy. W sytuacji, o której mowa Mojakosmetyczka.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Firmy. Zamieszczenie adresu www lub odnośnika dozwolone jest wyłącznie w pozycji "Serwis internetowy" w edycji profilu Firmy. Tym samym zabrania się podawania jakichkolwiek danych adresowych, kontaktowych oraz adresów stron www w polu "Opis" firmy - takie wpisy będą usuwane bez ostrzeżenia przez moderatora.
 9. Mojakosmetyczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Mojakosmetyczka.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
 10. Mojakosmetyczka.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Mojakosmetyczka.pl.
 11. Mojakosmetyczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
 12. Mojakosmetyczka.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Firmy rozwiązują między sobą bez angażowania Mojakosmetyczka.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 13. Mojakosmetyczka.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych wywołane awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.
 14. Zabrania się jakichkolwiek działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu, a także wpływających negatywnie na wizerunek portalu lub dobre imię Dream Group. W przypadku takiego postępowania po stronie Firmy, Mojakosmetyczka.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Firmy z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 15. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
  1. Dodanie Firmy do katalogu następuje poprzez wybranie jednego z 4 dostępnych pakietów: Prezentacji w wersji Premium, Prezentacji w wersji Biznes, Prezentacji w wersji Starter, wpisu w wersji Mini
  2. Firma uprawniona jest do zmiany pakietu, co może dokonać poprzez kontakt z infolinią z pomocą konsultanta, na skutek złożonego konsultantowi oświadczenia woli o zmianie pakietu, lub na skutek oświadczenia woli złożonego na piśmie wysłanego na wskazany adres Mojakosmetyczka.pl albo na skutek oświadczenia w postaci elektronicznej wysłanego drogą elektroniczną na adres biuro@mojakosmetyczka.pl
  1. Szczegółowy opis funkcji i cen pakietów zamieszczony jest pod adresem: http://www.mojakosmetyczka.pl/pl/base/package
  2. Opis wybranej przez Firmę opcji i jej cena są integralną częścią niniejszego Regulaminu.
  3. Mojakosmetyczka.pl dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na łamach portalu. Po zakończeniu rejestracji i uzupełnieniu danych Firma zobowiązana jest do dokonania płatności umówionej ceny pakietu, za wyjątkiem wyboru bezpłatnego Wpisu albo okresu testowego na wybraną Prezentację. Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora Prezentacja lub Wpis nie będzie wyświetlana.
 16. Świadczenie usługi w postaci Prezentacji: Pakietów Starter, Premium oraz Biznes jest zamawiane na czas nieokreślony. Firma zobowiązuje się do terminowego uiszczania należności za korzystanie z Prezentacji. Płatności za korzystanie z Prezentacji będą dokonywane z góry.
  Płatność za pierwszy okres rozliczeniowy zostanie uiszczona zgodnie z informacjami zawartymi w otrzymanej fakturze pro forma, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia płatności w systemie Mojakosmetyczka.pl. Firma ma prawo wyboru pomiędzy rocznym i półrocznym okresem rozliczeniowym.
  Opłaty za korzystanie z Prezentacji w kolejnych okresach rozliczeniowych są uiszczane na podstawie faktury pro forma wystawionej przez Mojakosmetyczka.pl, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej wystawienia. Firma upoważnia Mojakosmetyczka.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 17. Okres obowiązywania płatnych pakietów biegnie od dnia złożenia przez Firmę oświadczenia woli składanego konsultantowi z infolinii albo na skutek oświadczenia w postaci elektronicznej złożonego za pośrednictwem stron internetowych portalu Mojakosmetyczka.pl, dokonaniu wyboru odpowiedniego pakietu Prezentacji i biegnie, do końca odpowiedniego okresu rozliczeniowego, podczas którego Firma złoży wypowiedzenie korzystania z usługi Prezentacji, zgodnie z zapisem pkt 29 Regulaminu.
 18. Dodanie bezpłatnego Wpisu odbywa się na czas nieokreślony i nie rodzi obowiązku uiszczania opłat do momentu zmiany pakietu na jedną z Prezentacji, zgodnie z pkt 21 lit. b Regulaminu. Firma, zmieniając pakiet na jedną z Prezentacji zobowiązuje się do zapłaty ceny podanej w ofercie Mojakosmetyczka.pl zgodnie z terminami opisanymi w punkcie 23 niniejszego Regulaminu.
 19. Po zarejestrowaniu Prezentacji lub zmianie pakietu na Prezentację, Firma otrzymuje w pełni funkcjonalną wybraną Prezentację.
 20. Mojakosmetyczka.pl przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w zakresie Prezentacji w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Firmę należności za wybraną Prezentację zgodnie z pkt 23 Regulaminu lub nie przesłania przez Firmę do Mojakosmetyczka.pl. w sposób określony w pkt 28 Regulaminu formularza zamówienia. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone w formie elektronicznej przesłane na adres email Firmy wskazany w formularzu rejestracyjnym lub pocztą.
  Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym Mojakosmetyczka.pl jest uprawniona w przypadku nie uiszczenia należności w terminie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia jej wymagalności określonej w pkt 23 Regulaminu do zawieszenia Prezentacji pozostawiając Firmie jedynie funkcjonalności Wpisu do momentu otrzymania płatności.
  Czas zawieszenia funkcjonalności Prezentacji, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, traktowany jest jako wykonywanie usługi Prezentacji i powoduje wymagalność wynagrodzenia za wykonywania usługi Prezentacji do czasu rozwiązania umowy w zakresie Prezentacji. Firmie nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia o naprawienie szkody w stosunku do Mojakosmetyczka.pl w przypadku skorzystania przez Mojakosmetyczka.pl z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie.
 21. W przypadku rejestracji Prezentacji bądź zmiany pakietu na Prezentację, Firma zobowiązuje się do podpisania i odesłania formularza zamówienia na wybraną usługę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia formularza przez Mojakosmetyczka.pl. Nieodesłanie podpisanego formularza zamówienia nie zwalnia Firmy z dokonania płatności za korzystanie z Prezentacji.
  W przypadku nieodesłania podpisanego formularza zamówienia w czasie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia formularza, Mojakosmetyczka.pl uprawnione jest do zawieszenia Prezentacji pozostawiając jedynie funkcjonalności Wpisu aż do momentu otrzymania zamówienia. Czas zawieszenia funkcjonalności Prezentacji, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, traktowany jest jako wykonywanie usługi Prezentacji i powoduje wymagalność wynagrodzenia za wykonywania usługi Prezentacji do czasu upływu terminu wypowiedzenia. Firmie nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia o naprawienie szkody w stosunku do Mojakosmetyczka.pl w przypadku skorzystania przez Mojakosmetyczka.pl z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie.

  Podpisany formularz zamówienia należy odesłać na adres:
  Dream Group
  ul. Wojska Polskiego 45
  63-200 Jarocin
  lub w formie elektronicznej (skan podpisanego zamówienia) na adres biuro@mojakosmetyczka.pl
 22. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Firmę należności za wybraną Prezentację, gdy opóźnienie w zapłacie wynosi co najmniej 14 dni Mojakosmetyczka.pl uprawnione jest do wezwania Firmy w formie pisemnej do zapłaty zaległości. W przypadku wystosowania wezwania do zapłaty Firmę obciążają koszty administracyjne ("opłata administracyjna") związane z wystosowaniem wezwania każdorazowo w wysokości 10 zł (dziesięć złotych). W przypadku braku zapłaty zaległości finansowych w terminie określonym w wezwaniu ostatecznym do zapłaty, Mojakosmetyczka.pl może przekazać sprawę odzyskania wierzytelności firmie windykacyjnej.
  W wypadku powstania okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim, Firma wyraża zgodę na przekazanie danych Firmy oraz innych informacji niezbędnych do skutecznej egzekucji należności. Firma zostanie poinformowana osobnym pismem o fakcie przekazania zaległości finansowych oraz danych Firmy firmie windykacyjnej, które należy również traktować jako wezwanie do zapłaty podlegające opłacie administracyjnej.
 23. Firmie przysługuje 7 dniowy okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie będzie skutkowało przywróceniem bezpłatnego Wpisu w miejsce dotychczasowej Prezentacji Firmy po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego. Brak rezygnacji na 7 dni kalendarzowych przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego, rodzi obowiązek uiszczenia odpowiedniej należności za następny okres rozliczeniowy.
 24. W przypadku rezygnacji, Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie za wyjątkiem sytuacji, w której firma skorzystała z trzymiesięcznego okresu gwarancyjnego. Trzymiesięczna gwarancja nie obowiązuje w przypadku wyboru okresu testowego na pakiet Starter, Premium lub Biznes.
 25. Wypowiedzenie, o którym mowa w pkt 31 Regulaminu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro@mojakosmetyczka.pl.
 26. Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje możliwość odstąpienia (bez podawania przyczyn) od nowo zawartej umowy w ciągu 10 dni od momentu złożenia zamówienia na usługę reklamową. Odstąpienie należy zgłosić drogą mailową na adres biuro@mojakosmetyczka.pl. W przypadku wcześniejszej wpłaty przez firmę zamawiającą, mojakosmetyczka.pl zobowiązuje się zwrócić całą należność na wskazany rachunek bankowy.
 27. W przypadku zmiany wykupionego pakietu na wyższy w trakcie obowiązywania umowy, po stronie Firmy powstaje obowiązek dopłaty należnej Mojakosmetyczka.pl kwoty stanowiącej cenę nowo wybranego pakietu pomniejszoną o kwotę niewykorzystaną przypadająca do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Z chwilą otrzymania złożenia oświadczenia o zmianie pakietu rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy dla wybranego pakietu. Zmiana pakietu wyższego na niższy w trakcie obowiązywania umowy nie jest możliwa.
 28. Mojakosmetyczka.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów testowych.
 29. Mojakosmetyczka.pl nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania pakietu. Zmienność pozycji wynika w szczególności z rodzaju posiadanego pakietu, konkurencyjności wybranych przez Firmę słów kluczowych, otrzymanych opinii i referencji.
 30. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej (biuro@mojakosmetyczka.pl) lub udostępnionego formularza kontaktowego. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Mojakosmetyczka.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną. Mojakosmetyczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie kont pocztowych Firmy. Firma zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z Mojakosmetyczka.pl.
 31. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części, a zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie http://www.mojakosmetyczka.pl/pl/show/regulamin-dla-firm
 32. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku
 33. Firma oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.


Konkurs

Konkurs

Chcesz zorganizować konkurs na łamach naszego portalu? Skontaktuj się z nami.

zobacz więcej konkursów »

Ogłoszenia

Stylizacja paznokci Wrocław

Profesjonalna stylizacja paznokci we Wrocławiu. Piękne paznokcie w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy

Tanie wczasy odchudzające

Jedyny w Polsce program autorski. Rewelacyjne ceny.

Makijaż profesjonalny - Wrocław

Makijaż Dzienny, Ślubny, Wieczorowy, Sylwestrowy, Do sesji zdjęciowych - Wrocław

Wizaż i Makijaż - Kraków

Profesjonalny make-up i wizaż. Kreatywny makijaż na każdą porę.

Wizażystka - Warszawa

Profesjonalny makijaż i wizaż. Bogata oferta i niecodzienny make-up.

Masaże, masażysta - Poznań

Masaż leczniczy, rehabilitacyjny, antycellulitowy i relaksacyjny w Poznaniu.

zobacz wszystkie ogłoszenia »

Forum

Moda, uroda, zdrowie, plotki. Nowoczesne forum dla kobiet. Zobacz najnowsze poruszane tematy.

wejdź na forum »


Najnowsze na forum


Nasi partnerzy